Customer Service

תקנון פעילות Jo Malone London – New Year

כללי:
חברת אלקליל בע"מ המשווקת בישראל את מוצרי המותג Jo Malone London (שתכונה להלן: "החברה" ו\או "עורכת הפעילות" ו\או "המותג") יוצאת בפעילות חדשה (להלן: "הפעילות"). הפעילות תתקיים באתר Jo Malone London באינטרנט ובעמודי האינסטגרם והפייסבוק של המותג.
 

1. אופן ההשתתפות בפעילות

1.1     הפעילות תחל בתאריך 22.12.23 (להלן: "תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 31.1.24 (להלן: "סיום הפעילות"). במשך תקופת הזמן הזו ישנם 3 שלבים לפעילות.
1.2     בפרק הזמן שבין ה- 22-31.12.23 נחשוף את הפעילות דרך סטורי ממומן וסטורי באינסטגרם של עמוד המותג ונזמין את הגולשות\ים לעקוב אחר עמוד האינסגרם של המותג, אם טרם עשו זאת.
1.3     בפרק הזמן שבין ה-1.1.24-2.1.24 יעלה סטורי לעמוד האינסטגרם ובו הפעילות עצמה. במסגרת הפעילות גולשות\ים יתבקשו לענות על השאלה "מתי פגשתם לראשונה את מותג הבישום והלייפסטייל ג'ו מלון לונדון".
1.4     הגולשות\ים אשר יענו, יהיו רשאים להשתתף ובתנאי שגם עוקבים אחרי עמוד המותג באינסטגרם (להלן: "לקוח\ה", "גולש\ת" ו\או "משתתף\ת").
1.5     כל משתתף\ת רשאי\ת להשתתף רק בשם עצמו\ה ולהעלות תשובה אחת (1) בלבד.
1.6     אלף מאתיים (1200) התשובות המקוריות ו\או המרגשות ביותר, לדעת ועדת הבחירה של החברה (כמתואר להלן), יזכו את המשתתפות\ים בפרס המוגדר מטה.
1.7     המשתתף\ת חייב\ת לענות על השאלה בתוך 24 שעות ביום העלאת סטורי הפעילות לעמוד המותג, שכן בתום 24 שעות הסטורי נמחק באופן אוטומטי.
1.8     במסגרת הפעילות יבחרו אלף מאתיים (1200) התשובות המקוריות ו\או המעניינות ביותר ואלה בלבד יזכו את הגולשות\ים וכן את הזכאי\ת למתנה בהתאם לתשובה הזוכה בפרסים המתוארים מטה.
1.9     בפרק הזמן שבין ה-1.1.24 ועד ליום 31.1.24 הזוכים\ות בפעילות יקבלו את המתנה שלהם. מועד המשלוח כפוף למדיניות האספקה של חברת המשלוחים.

 

2. ההודעה על זוכי הפעילות

2.1    גולשות\ים שיזכו, בהתאם לתנאים מטה, יקבלו את ההודעה על הזכייה דרך מייל שישלח לכתובת האימייל שהשאירו תוך כ-14 יום ממועד סיום הפעילות.

 

3. כללי/ אופן הזכייה בפרס

3.1     גולשות\ים אשר גילן\ם  אינו עולה על  18("קטינות") אינן\ם רשאיות\ים להירשם ו\או להשתתף בפעילות.
3.2     התשובות המשתתפות תיבחנה על ידי ועדת בחירה של החברה אשר תכלול חמישה (5) נציגים מחברת אלקליל בע"מ ("הועדה").
3.3     ביום 3.1.24 הועדה תבחן את כל התשובות ותבחר ברוב קולות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את אלף מתאיים (1200) התשובות המקוריות ו\או המרגשות ביותר – ואלה יוכרזו כזוכים.
3.4     החלטת חברי הועדה והחלטת הועדה לא תהיה מנומקת, תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.
3.5     הפרסים והמתנות יועברו לנקודות איסוף אותן יבחרו הזוכות\ים ומקבלות\י המתנות, בהתאם לזמני האספקה של חברת המשלוחים.

 

4. הפרסים

4.1     הפרסים הינם 3 דוגמיות בשמים בגודל 1.5 מ"ל לכל דוגמית ו- 2 דוגמיות מוצרי רחצה וטיפוח בגודל 5 מ"ל לכל דוגמית בניחוחות משתנים ("הפרס\ים"). מובהר ומודגש – לא ניתן להמיר בכסף או במוצר\ים אחר\ים ו\או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
4.2     כל מס המוטל על הזכייה על פי דין ינוכה במקור על ידי החברה. הזוכה מוותר\ת ,בזאת על כל טענה כנגד החברה במקרה של ניכוי כאמור. החברה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך ע"פ הדין ו\או אם תימצא לנכון את פרטי הזוכה. החברה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
4.3     כל זוכה בפרס מאשר\ת כתנאי לקבלת זכייתו\ה, ומצהיר\ה כי זכותו\ה לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר שלא כך, אזי לא י\תהיה זכאי\ת לפרס ואז ישיבו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של החברה על פי כל דין.
4.4     למען הסר כל ספק, אין החברה נושאת בכל אחריות עם הפרס, לרבות באשר להתאמתו לצרכי הזוכה וכו'. הזוכה בפרס מוותר\ת על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס, לרבות בכל מקרה של דחייה ו\או בעיה במימוש הפרס.
4.5     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס המחולק לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתף\ת מוותר\ת על כל טענה בנושא זה.
4.6     לא ניתן להמיר, להחליף או לשנות את הפרס. לא ניתן לקבל זיכוי או מזומן או שווה כסף בגין הפרס. החברה אינה אחראית להתאמתו של הפרס למשתתף\ת.

 

5. זכויות שימוש בתכנים / הגבלות על תכנים / חסימה

5.1     המשתתפ\ת מתחייב\ת בזאת כי לגבי התכנים המועלים על ידו\ה ("התכנים") כי לא קיימות כל זכויות של צדדים שלישיים. המשתתפ\ת נותנת בזאת את הסכמתו\ה המלאה לכל שימוש בתכנים שנכתבו וצולמו על ידו\ה וזאת ללא כל תמורה שהיא. כל שימוש, לרבות מסחרי או אחר, הנו בשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואינו כרוך בתשלום או מתן תמורה כלשהי למשתתפ\ת. החברה רשאית לתעד ולפרסם את השתתפות המשתתפ\ת בפעילות ואף הינה רשאית לפרסם את תמונתו\ה ו\או שמו\ה כמשתתפ\ת בפעילות בכל מדיה או פרסום מסחרי ו\או אחר, ללא כל תמורה למשתתפ\ת ומבלי שלמשתתפ\ת תהא כל זכות בעניין.
5.2     הזכויות בתכנים שיועלו על ידי המשתתפ\ת לרבות התשובות דלעיל, לרבות שמו\ה וכל זכויות היוצרים בהם, מומחות בזאת מראש באופן סופי, בלתי חוזר, ומוחלט וללא כל תמורה לחברה, אשר תהא רשאית לעשות בהן (ו\או בכל חלק מכל תוכן) כל שימוש פנימי ומסחרי ללא תמורה, הן באמצעותו\ה והן באמצעות מי מטעמה, לרבות בדרכים של פרסום מיתוג וכדומה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ולמשתתפ\ת לא תישמר בהן כל זכות והן יהוו קניין של החברה.
5.3     המשתתפ\ת מתחייב\ת, כי התכנים שיועברו על ידו\ה לא יפרו הוראות כל דין ו\או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו\או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני ו\או גזעני ו\או כזה העלול לפגוע ברגשות הציבור ו\או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו\או כל חומר מפר זכויות קניין ו\או בלתי חוקי ו\או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו\או כל חומר המפר צו שיפוטי ו\או פוגע בביטחון המדינה ו\או מפר את הוראות הצנזורה ו\או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או ישות אחרת ו\או פוגע בפרטיותו ו\או פוגעני באופן אחר (גזעני, דתי, מגדרי או אחר) ו\או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
5.4     המשתתפ\ת י\תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לחברה עקב מעשה או מחדל של המשתתפ\ת. המשתתפ\ת מתחייב\ת שכל העלאת תכנים מכל מין וסוג על ידו\ה לא תפגע במוניטין ובשמה הטוב של החברה ומותגיה.
5.5     החברה רשאית בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא וללא סיבה כלשהיא, להפסיק השתתפות של משתתפ\ת מסוימ\ת במידה ויעלה חשד כלשהו לפעילות שאינה תקינה בכל אופן שהוא.
5.6     כל תוכן המועלה לאתרי Jo Malone London אינסטגרם ופייסבוק חייב לעמוד בתנאי השימוש של אתרים אלה. כל ההערות, התמונות, הסרטונים וכל סוג אחר של חומר המועלה ע"י משתתפ\ת לאתר זה, אינו משקף בהכרח את דעתם או רעיונותיהם של החברה, עובדיה או נציגותיה, והחברה ונציגותיה אינן אחראיות לכל תוכן כזה. יתכן ויוסרו כל תמונות \ תכנים \ סרטונים מהאתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגזור, להדגיש ו\או להעלות מחדש תכנים של משתתפ\ת ותוכן אחר המועלה לדף זה.
5.7     העלאת תכנים על ידי המשתתפ\ת מהווה חזקה כי קראו הוראות אלו וכי מוסכם להן וחובה לפעול על פיהן וכי מתחייב\ת  לשמור על כללי התנהגות נאותים, לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה אינו מקובל עליך, הנך מתבקש\ת להימנע מלהשתתף בפעילות בדרך כלשהי.
5.8     ידוע למשתתפ\ת כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו\או להסיר תכנים בשלמותם ו\או בחלקם ו\או כל חומר ו\או מידע מהמשתתפ\ת ללא הגבלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתפ\ת ולמשתתפ\ת לא י\תהא כל טענה עקב כך.
5.9     אין לשכפל, להפיץ, לשדר, להטמין או לעשות כל שימוש אחר בחומרים שבאתר זה, אלא עם אישור מראש ובכתב מהחברה.
5.10   זכויות יוצרים ב-JO MALONE LONDON וכל הזכויות של החברה וחברת האם ברחבי העולם שמורות.

 

6. הגבלת אחריות

6.1     ההשתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתפ\ת הנה על אחריותו\ה ובסיכונו\ה הבלעדי.
6.2     בזמן ההשתתפות בפעילות (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, העלאת תכנים, אחסון וכל פעולה אחרת) ולאחריה, המשתתפ\ת מוותר\ת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, המשתתפ\ת פוטר\ת ומשחרר\ת את החברה ו\או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, פגיעה בכבוד או במוניטין, עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות או אובדן הנתונים (להלן "פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו למשתתפת או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לרבות לתכני המשתתפ\ת המועלים או המופיעים באתר במסגרת הפעילות או לשירותים באתר.
6.3     כמו כן המשתתפ\ת פוטר\ת את החברה ו\או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין ב-נזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו\או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו\או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לו האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתפ\ת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ולפעילות, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של החברה ו\או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתתפ\ת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום פנים ואופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו\או מי מטעמה.
6.4     מובהר ומוסכם כי מאחר והפעילות מתקיימת באופן מקוון באמצעות עמודי אינסטגרם ופייסבוק של המותג, החברה לא תהיה אחראית על אובדן נתונים כלשהם לרבות פרטי המשתתפ\ת וכל נתון ופרט שנוגע לפעילות, והפעולות שהתבצעו על ידם\ן במסגרת הפעילות, כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתפ\ת ו\או מכשל במערכות המחשב של החברה ו\או של עמודי אינסטגרם ופייסבוק  וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתפ\ת ו\או פרטים הנוגעים להשתתפותו\ה בפעילות נמחקו, הופצו, הושמדו ו\או שובשו. מאחר והפעילות נערכת באמצעות עמודי האינטרנט אינסטגרם ופייסבוק שמופעל באמצעות צד שלישי, לחברה אין שליטה על האתר ועל הנתונים שקיימים בו ובכל מקרה החברה אינה אחראית לכל נזק ו\או מחדל ו\או רשלנות שמקורם אינו אצלה או מקורם במערכת האינטרנט. התקנון של אתרים אחרים המשתתפים בפעילות יחול על כל שימוש באתריה ובתכניה.
6.5     המשתתפ\ת ו\או הרוצה להשתתף מסכימ\ה, מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת כי הוא\היא פוטר\ת את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה הקשורה במישרין ו\או בעקיפין לפעילות ולמימושו.

 

7. שונות

7.1    החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו\או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו\או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
7.2    כל תקלה ו\או שיבוש ו\או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו משתתפ\ת ו\או זוכה ו\או מי מטעמם בכל סעד ו\או זכות ו\או תרופה כנגד החברה ו\או מי מטעמה.
7.3    התחרות ו\או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתפ\ת כלשהם, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתפ\ת להציע לחברה את השתתפותו\ה בפעילות, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון, ובהם בלבד.
7.4    החברה ו\או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרסים, לכך שהפרסים יהיו לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים, או לכל עוגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרסים. המשתתפ\ת פוטר\ת את החברה מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.
7.5     בעצם השתתפותו\ה בפעילות, מוותר\ת הזוכה על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד החברה ו\או מי מטעמה באשר לפרס לרבות, אך לא רק, איכותו, ההנאה ממנו וערכו.
7.6     למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר כי הפעילות הינה לשם שעשוע בלבד והחברה ו\או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפ\ת ו\או הזוכה ו\או מי מטעמם, גם אם יארעו תקלות בהתנהלות הפעילות, במימוש הזכייה או בכל פרט אחר הנוגע לפעילות ולפרסים, וגם אם הדבר נובע ממחדלים רשלניים (למעט פעולות בזדון) ותנאי להשתתפות בפעילות הינו הסכמה לסעיף זה ולתקנון זה.
7.7     כל משתתפ\ת, בעצם השתתפותו\ה בפעילות, מצהיר\ה ומאשר\ת כי עמדה בכל התנאים המפורטים בתקנון.
7.8     תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון נקבה ו\או זכר אך הוראותיו חלות על כל המגדרים, וההשתתפות בפעילות מיועדת לכל המגדרים כאחד.
7.9     בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.10   הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של החברה ומבטלות כל מצג או הבטחה שניתנו למשתתפ\ת בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדי החברה, נציגיה או מי מטעמה. תקנון זה גובר על כל הוראה, תנאי או כלל המופיעים במקום אחר, לרבות אתר החברה, ו\או שנאמרו בע"פ.
7.11   למרות האמור בתנאי תקנון זה החברה רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה, תוכנה, נהליה, מועדים לפיה, או לבטל לחלוטין את הפעילות, לרבות ומבלי למעט במקרה בו יתברר כי חלה לדעת החברה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה כלשהי במערכת התקשורת הטלפונית ו\או הממוחשבת ו\או רשת האינטרנט ,אשר יש בה כדי למנוע, לפגוע ו\או להפריע באופן מלא או חלקי מהמשתתפות את היכולת להשתתף בפעילות ו\או כדי למנוע מהחברה לקיים את הפעילות, וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה ו\או לשנות את הפרס בפעילות, ולא תעמוד למשתתפ\ת ו\או לכל מי מטעמה כל טענה ו\או זכות כלפי החברה ו\או כל צד שלישי אחר בגין קבלה או אי קבלת החלטות מעין אלה.
7.12    החברה שומרת על זכותה לעכב ו\או לבטל את קיום הפעילות ו\או כל חלק ממנה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חשש לאי תקינות בקשר להשתתפות של משתתפ\ת; (ב) כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו\או על פי תקנון זה, לעכב ו\או לבטל את הפעילות או מימושה.
7.13    הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון באתר Jo Malone London, אינסטגרם ופייסבוק המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ואין בתנאי בפעילות בכדי לגרוע ו\או לשנות מכל הגנה ו\או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין.
7.14    החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתפ\ת כלשהי בפעילות.
7.15    ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתפ\ת בלבד. החברה ו\או מי מטעמה ו\או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם ביצוע הפעילות, לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף (לרבות כל עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, כבוד, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש ,אשר יגרמו למשתתפת ו\או לכל מי מטעמה, בכל הקשור בפעילות זו.
7.16    המשתתפ\ת בפעילות אחראי\ת אישית לכל תוצאה ו\או נזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו\ה כתוצאה מההשתתפות. המשתתפ\ת מתחייב\ת לבצע את הפעילות לרבות העלאת תשובתו\ה בתנאים המתאימים.
7.17    החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת התקשורת (לרבות רשת האינטרנט), על כל או חלק מרכיביה ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים ישירים ו\או עקיפים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצא בזה אשר ייגרמו למשתתפ\ת בפעילות במישרין או בעקיפין. המשתתפ\ת, בעצם השתתפותו\ה, מצהיר\ה בזה כי ידוע לו\ה שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא י\תהיה רשאי\ת להעלות כנגד החברה כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני ו\או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשת התקשורת האמורה. כמו כן מצהיר\ה המשתתפ\ת כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגוע, שביתה וכן כל אירוע שאינו תלוי בחברה לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפ\ת בכל סעד ו\או זכות ו\או תרופה.
7.18    תקנון זה מצוי באתר Jo Malone London הרשמי של החברה. ניתן לבקש אותו בהודעה פרטית לעמוד האינסטגרם בלינק https:\\www.instagram.com\israel_stylists\  וכן במשרדי החברה, ברחוב הנחושת 4 (מגדלי אור, בניין B), וכל משתתפ\ת המעוניינ\ת להשתתף, רשאית לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 4 ימי עסקים, באמצעות כתובת מייל: jmonline@il.estee.com. על ההודעה להיות מופנית למחלקת אונליין בחברה ולציין את: מועד העיון המבוקש, שם המבקש\ת וכן פרטי הטלפון והכתובת להתקשרות עמו\ה.
7.19    מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון אלו ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ת"א.
7.20    במידה והוראה מהוראות התקנון, תקבע על ידי בית המשפט או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו\או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי תצומצם ההוראה לרמה המרבית המותרת על פי הדין וכן לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו\או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו\או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
7.21    ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.
7.22    מידע ופרטים נוספים על הפעילות ניתן לקבל בהודעה פרטית לעמוד האינסטגרם בלינק https:\\www.instagram.com\israel_stylists.