Customer Service

תקנון פעילות-מארז חגיגי "קלנדר" המכיל 24 מוצרים בגודל מיוחד ומוצר בגודל מלא במתנה

כללי:

חברת אלקליל בע"מ (שתכונה להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההטבה") המשווקת בישראל את מוצרי המותג ג'ו מלון לונדון בטבלת פרטי ההטבות שלהלן (להלן: "המותג") יוצאת בהטבה מוגבלת בזמן (להלן: "ההטבה") כאמור להלן.

 

1. תקופת ההטבה / מיקום

1.1 ההטבה תחל בתאריך ה-2022\12\1 (להלן: "תחילת ההטבה") ותסתיים ביום 26/12/2022 (להלן: "סיום ההטבה").

1.2 ההטבה תתקיים בשתי חנויות המותג הפיזיות ("החנויות") ובאתר המותג כמפורט בטבלת פרטי ההטבה להלן.

1.3 כל לקוח שירכוש בחנות או באתר ובטווח תאריכי הפעילות רשאי להשתתף ולקבל את המארז במתנה במתנה (גם אם רכש\ה מספר פעמים). 

 

2. השתתפות / המתנה וההטבה:

זוכה אחד מבין המגיבים שיעמוד בתנאים הבאים: ירכוש בחנות או באתר (בכל סכום) בין תאריכי הפעילות, יעקוב אחר עמוד האינסטגרם של המותג וישלח את תגובתו בהודעה פרטית בעמוד האינסטגרם. יזכה במתנה -"קלנדר", המכיל 24 מוצרים בגודל מיוחד ומוצר אחד בגודל מלא.

2.1 ההטבה תהיה ארוזה מראש.
 

2.2 קבלת ההטבה מותנית ברכישה.
 

2.3 ההטבה תמומש לאחר ה26/12/2022, בהתאם לטווח תאריכי הפעילות או כל עוד שלא אזל המלאי.
 

2.4 לא ניתן לשנות את סוג המתנה או את הרכבה.
 

2.5 מובהר כי לא ניתן להחליף את המתנה / ההטבה במוצר אחר, לא ניתן להחזיר את המתנה / ההטבה, לא ניתן להמיר את המתנה / ההטבה בכסף או בשווה כסף או במוצר/ים אחר/ים ו/או לשנות את המתנה/ ההטבה וצורת מסירתה בכל אופן שהוא.
 

2.6 כל מס המוטל על הענקת המתנה על פי דין ינוכה במקור על ידי החברה. הלקוח\ה מוותר\ת בזאת על כל טענה כנגד החברה במקרה של ניכוי כאמור. החברה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך ע"פ הדין ו/או אם תימצא לנכון את פרטי הלקוח\ה. החברה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר להענקת המתנה.
 

2.7 מובהר כי אין החברה נושאת בכל אחריות עם המתנה / ההטבה, לרבות באשר לטיב המתנה / ההטבה, התאמתה לצרכי הלקוח\ה וכו'.
 

2.8 הלקוח\ה מוותר\ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם המתנה / ההטבה, לרבות בכל מקרה של דחיית קבלתה ו/או בעיה במתנה / ההטבה ו/או אי התאמתה לצורכי הלקוח\ה ו/או בעיה בשימוש בה.
 

2.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המתנה / ההטבה המוענקת על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. הלקוח\ה מוותר\ת על כל טענה בנושא זה.
 

3. פרטי ההטבה

המותג

מיקום ההטבה

תאריכי ההטבה

הערות

ההטבה 

ג'ו מלון לונדון

בוטיק קניון רמת אביב בוטיק קניון TLV 

ואתר המותג בלבד

1/12/22-26/12/22 או עד גמר המלאי

מותנה ברכישה בטווח זמן הפעילות, 

עוקב/ת אחרי עמוד המותג באינסטגרם

והשתתפות בפעילות בהודעה הפרטית באינסטגרם

קלנדר ג׳ו מלון לונדון – מארז חגיגי של 24 מוצרים בגודל מיוחד בניחוחות משתנים ומוצר אחד בגודל מלא – במתנה.

 

 

 

4. הגבלת אחריות

4.1 ההשתתפות בפעילות הנה באחריותה הבלעדית של הלקוח\ה. הלקוח\ה מוותר\ת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה. בפרט, לקוח\ה פוטר\ת ומשחרר\ת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, פגיעה בכבוד או במוניטין, עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות או אובדן הנתונים (להלן "פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו למשתתפת או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין להטבה.
 

4.2 היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה החברה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם ללקוח\ה או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע להטבה, למתנה / להטבה, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של מהלקוח\ה. סיוע שכזה לא יתפרש בשום פנים ואופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

 

5. שונות

5.1 הוראות התקנון ממצות את אחריותה ומחויבותה של החברה ומבטלות כל מצג או הבטחה שניתנו ללקוח\ה בדרך אחרת, לרבות ע"י עובדי החברה, נציגיה או מי מטעמה. תקנון זה גובר על כל הוראה, תנאי או כלל במקום אחר או שנאמרו בע"פ.
 

5.2 למרות האמור בתנאי תקנון זה החברה רשאית לסיים את ההטבה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים ההטבה, לשנות את תנאיו, תוכנו, נהליו, מועדים לפיו, או לבטל לחלוטין את ההטבה, לרבות ומבלי למעט במקרה בו יתברר כי חלה לדעת החברה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה כלשהי במערכת כלשהי אשר יש בה כדי למנוע, לפגוע ו/או להפריע באופן מלא או חלקי מהלקוח\ה את היכולת להשתתף בהטבה ו/או כדי למנוע מהחברה לקיים את ההטבה, וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה ו/או לשנות את המתנה / ההטבה ולא תעמוד ללקוח\ה ו/או לכל מי מטעמה כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או כל צד שלישי אחר בגין קבלה או אי קבלת החלטות מעין אלה.
 

5.3 ההטבה תינתן בכפוף לתנאי תקנון זה ואין בתנאים בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה עפ"י כל דין.
 

5.4 החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של לקוח\ה כלשהי בהטבה.
 

5.5 ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות הלקוח\ה בלבד. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף (לרבות כל עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, כבוד, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש ,אשר יגרמו ללקוח\ה ו/או לכל מי מטעמה, בכל הקשור להטבה זה.
 

5.6 הלקוח\ה מצהיר\ה כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגוע, שביתה וכן כל אירוע שאינו תלוי בחברה לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפת בכל סעד, זכות ו/או תרופה.
 

5.7 תקנון זה מצוי במשרדי החברה, ברחוב הנחושת 4 (מגדלי אור, בניין B), וכל לקוח\ה ו/או המעוניינת להשתתף, רשאית לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 4 ימי עסקים, באמצעות מספר הפקס: 03-6445821. על ההודעה להיות מופנית ל–שירות לקוחות ולציין את: מועד העיון המבוקש, שם המבקשת וכן פרטי הטלפון והכתובת להתקשרות עמה.
 

5.8 בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה יחיד לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר ו/או רבים.
 

5.9 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון אלו ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו.
 

5.10 במידה והוראה מהוראות התקנון, תקבע על ידי בית המשפט או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי תצומצם ההוראה לרמה המרבית המותרת על פי הדין וכן לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 

5.11 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, בדבר הפעילות לרבות באתר החברה ומותגיה, אזי תגברנה הוראות תקנון זה.